Barion Pixel Adatkezelési nyilatkozat - Rapid Matek

Adatkezelési tájékoztató

www.rapidmatek.hu

Hatályos: 2023. 07. 07. napjától visszavonásig

Rapid Education Kft. (cg.: 01-09-417498, adószám: 32312348-2-41, székhely: 1131 Budapest, Keszkenő u. 25. 4. em. 12., képviseli: Gódor Zoltán ügyvezető,   a jelen adatkezelési tájékoztató keretei közt tesz eleget az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségének.

Bevezető rendelkezések, a tájékoztató célja

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzíti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó szabályokat, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet, kifejezésre juttatva a rendeletben meghatározott alapelvek tiszteletét és védelmét.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató célja az Adatkezelő ügyfelei, partnerei, megbízói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő csak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, azok előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket is:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve,
 • a célhoz kötöttség elve,
 • az adattakarékosság elve,
 • a pontosság elve,
 • a korlátozott tárolhatóság elve.

Az Adakezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. Mindezeken túl megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos megőrzését garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

E-mail: (Electronic mail) elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

Internet: az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.

Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és visszaugrásokat (hypertext).

Sütik (cookies): weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. Két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

Elektronikus hírlevél: címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.

Az adatkezelések jogalapjai és céljai

A személyes adatok kizárólag az alábbi esetekben és annyiban lehet jogszerűen kezelni amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül a GDPR 6. cikke szerint:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelőnek a tevékenysége minden fázisában vizsgálnia kell, csak olyan adatot és addig kezelhet, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Amennyiben a jogalap feltétele megszűnik, a továbbiakban az adatkezelés csak annyiban jogszerű, ha másik jogalapot tud igazolni, ennek hiányában az adatot törölni kell.

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában 

Ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

A fenti szabály nem érinti a tagállamok általános szerződési jogát, például a gyermek által kötött szerződések érvényességére, formájára vagy hatályára vonatkozó szabályokat. (Ptk. 2:12.§ és 2:14.§- A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata)

A honlap működtetése

A szerver és tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A szerver és tárhely szolgáltató a birtokába jutott személyes adatoknak a tárolását végzi, azok felhasználására nem jogosult.

A honlapon alkalmazott cookiek-kal kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-k olyan fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyek hoznak létre. A böngészési adatok mentésével megkönnyítik az online navigációt. A cookie-k segítségével a webhelyek a következőkre képesek:

 • bejelentkezve tarthatják Önt;
 • emlékezhetnek a webhelybeállításaira;
 • helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

Néhány cookie azonban a honlap bezárásával megszűnik, néhánynak pedig hosszabb a lejárati ideje.

A cookie-k jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR, az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

A cookie-k jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a session (munkamenet) cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb cookie-k (pl. biztonsági, analitikai) esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett az Adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat.  A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A honlap az alábbi cookie-kat használja:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga, _gat, _gid” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. (Közös adatkezelő: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

_fpb cookie: A Facebook a hirdetési termékek sorozatának szállítására használja, például valós idejű licitálást harmadik fél hirdetőtől. Ennek a sütinek a fő célja: célzás / hirdetés.

Cookie Consent: A felhasználói sütik bejelentkezési beállításainak tárolására.

A cookie-k törlése

A weboldal által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatást, valamint lehetőséget nyújt a Messengeren keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő a Facebook oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. Az Adatkezelő a közösségi oldalán beszámol elégedett ügyfeleiről, mint referenciákról, az érintett kifejezett, önkéntes és befolyástól mentes hozzájárulásával. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közösségi oldalon megjelentetett személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit.

Kezelt adatok köre

Facebook profilon nyilvánosan megosztott adatok

Az adatkezelés célja

A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével.

A megjelentetetett referenciák, ajánlások tekintetében az adatkezelés jogalapja szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

Közös adatkezelő

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A Facebook adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatást, valamint lehetőséget nyújt az alkalmazás üzenetküldő felületén keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő az Instagram oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. Az Adatkezelő a közösségi oldalán beszámol elégedett ügyfeleiről, mint referenciákról, az érintett kifejezett, önkéntes és befolyástól mentes hozzájárulásával. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közösségi oldalon megjelentetett személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit.

 

Kezelt adatok köre

Instagram profilon nyilvánosan megosztott adatok

Az adatkezelés célja

A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével.

 

Közös adatkezelő

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az Instagram adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://help.instagram.com/519522125107875 .

LinkedIn oldallal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatást, szakmai életét, valamint lehetőséget nyújt a közösségi oldalon keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő a LinkedIn oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja.

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára.

Kezelt adatok köre

LinkedIn profilon nyilvánosan megosztott adatok

Az adatkezelés célja

A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével.

 

Közös adatkezelő

LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, USA.

 

A LinkdIn adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy .

Az oldalon elhelyezett Youtube pixel

A weboldalon található Youtube pixelre kattintva az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy a megismerje az Adatkezelő Youtube csatornáját, ahol további videokat tekinthet meg a Rapid Matekról.   Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a csatornán megjelentetett videófelvételek, személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit. A referencia videókat az Adatkezelő az érintett személy hozzájárulásával közzé teszi a Youtube csatornáján.

Kezelt adatok köre

Youtube profilon nyilvánosan megosztott adatok, az érintett arcképe, testképe, mozgása, véleménye a kurzussal kapcsolatban.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára, valamint az egyes referenciavideók megjelentetése.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével. A videófelvételek közzététele önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Ptk. 2:42-43.§-a és a 2:48. § alapján.

 

Közös adatkezelő

Közös adatkezelő: Google LLC, Mountain View, Kalifornia, USA

 

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A Youtube adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

TikTok csatornával kapcsolatos adatkezelés

A weboldalon található TikTok pixelre kattintva az érintettnek lehetősége nyílik arra, hogy a megismerje az Adatkezelő TikTok csatornáját, ahol további videokat tekinthet meg a Rapid Matekról.  Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a csatornán megjelentetett videófelvételek, személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit.

Kezelt adatok köre

TikTok profilon nyilvánosan megosztott adatok.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára, valamint az egyes referenciavideók megjelentetése.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével.

 

Közös adatkezelő

Közös adatkezelő: ByteDance Ltd., Peking, Kína

 

 

 

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

A TikTok adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

RAPID PLAY

Előfizetés

Az Adatkezelő weboldalán a lehetőséget biztosít, hogy az érdeklődők előfizessenek az általa nyújtott szolgáltatásra.

A szolgáltatás megrendeléséhez az Ezt választom gombra kattitnás után az alábbi személyes adatokat kell megadnia a megrendelőnek:

 • név
 • email cím
 • Bankkártya száma, lejárati ideje, CVC kódja

Emellett lehetőséget biztosít az Adatkezelő, hogy az érintett Facebook, LinkedIn vagy Google fiókjával regisztráljon az előfizetésre. Amenyniben az érintett előfizetett a Rapid Play szolgáltatásra, bejelentkezés után lehetősége nyílik virtuális érméket gyűjteni és vésérolni, amelyeket újabb tananyagok megtekintésére tud beváltani. Az Adatkezelő célja ezzel a plusz szolgáltatással, hogy az érintettek matektanulási szorgalmát növelje, motiválja.

A megrendelt szolgáltatást a Stipe online fizetési rendszerén keresztül lehet kiegyenlíteni.

Adatfeldolgozó:

 • Billingo Technologies Zrt. (Billingo számlázó program)
 • Könyvelési feladatokat ellátó alvállalkozó
 • Stripe Inc.
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (online számlázás)
 • Zoom Video Communications Inc.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A számla kiállítása esetén az adatkezelés jogalapja a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja- jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számviteli dokumentumokat a a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

Fiók

Az első megrendelést követően az Adatkezelő létrehoz egy felhasználói fiókot az érintett számára, ahova belépve hozzáférést biztosít a Rapid Play előfizetett szolgáltatásaira, videóira.

A Felhasználói fiók alatt az alábbi személyes adatokat adhatja meg az érintett:

 • Profil
  • fénykép
  • email cím
  • név
  • cég
  • végzettség
  • időzóna
 • Jelszó
 • Bizonyítványok
 • Értesítések
 • Kártyaterhelés
  • rendelési szám
  • rendelés kezdete
  • megújítás
  • tárolt bankkártya, fizetési ütemezés
 • Rendelési előzmények
  • Rendelési szám
  • termék
  • dátum
  • lejárat
  • fizetés állapota
  • érték

Emellett a fiókban az Adatkezelő lehetőséget nyújt arra, hogy az érintettek pontokat gyűjtsenek, ezzel is ösztönözve a tanulási kedvüket. A pontokat a Thinkific által fejlesztett Motrain pluginen keresztül tudják beváltani.

Közös adatkezelő: Thinkific- 369 Terminal Ave #400, Vancouver, BC V6A 4C4, Kanada

Az adatkezelés jogalapja:

A megadott személyes adatok esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az érintett önkéntes és befolyástól mente hozzájárulása.

A fizetési adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

 • A felhasználó fiók törléséig.
 • Egyéb, jogi igények elévüléséhez szükséges adatok az általános elévülési idő végéig, 5 évig. (Ptk. 6:22.§ (1) bek.)

A Thinkific és a Motrain plugin adatvédelméről bővebben az alánni linkre kattintva olvashat:

https://www.thinkific.com/privacy-policy/ .

Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt, hogy a Rapid Play weboldalán az érdeklődők feliratkozzanak a hírleveleire. A hírlevélre történő feliratkozás az érintett önkéntes, külső befolyásmentes hozzájárulásával történik. Az érintett a hírlevélre az email címének a megadásával tud feliratkozni. Amennyiben az érintett a jövőben nem szeretne további hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat róla. 

Az adatkezelés célja: a hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont).

Kezelt adatok:

 • email cím

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

RAPID FRISS

Szolgáltatás megrendelése/ Jegyvásárlás

Az Adatkezelő weboldalán a lehetőséget biztosít, hogy az érdeklődők előfizessenek az általa nyújtott szolgáltatásra.

A szolgáltatás megrendeléséhez a Megrendelem gombra kattitnás után az alábbi személyes adatokat kell megadnia a megrendelőnek:

 • Ismétlő kurzus (5-6. osztályos, 7-8. osztályos, Kombinált)
 • Egyéni vagy Páros csomag
 • Kupon kód
 • Fizetés online bankkártyával/ Fizetés átutalással
 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • Lakcím

A megrendelt szolgáltatást szintén a Barion online fizetési rendszerén keresztül lehet kiegyenlíteni.

Adatfeldolgozó:

 • Billingo Technologies Zrt. (Billingo számlázóprogram)
 • Könyvelési feladatokat ellátó alvállalkozó
 • Barion Payement Inc.
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (online számlázás)
 • Zoom Video Communications Inc.
 • Magyar Posta Zrt.

Amennyiben az érintett online tanfolyamra jelentkezik, a tanfolyam a Zoom felületén kerül megtartásra, így a résztvevőnek rendelkeznie kell Zoom felhasználó fiókkal. Az Adatkezelő ebben az esetben is a regisztrációkor megadott email címre fogja küldeni a tanfolyam Zoom meghívóját.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A számla kiállítása esetén az adatkezelés jogalapja a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja- jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számviteli dokumentumokat a a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

A Zoom adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://explore.zoom.us/en/privacy/

RAPID GIMI

Szolgáltatás megrendelése/ Jegyvásárlás

Az Adatkezelő weboldalán a lehetőséget biztosít, hogy az érdeklődők előfizessenek az általa nyújtott szolgáltatásra.

A szolgáltatás megrendeléséhez a Megrendelem gombra kattitnás után az alábbi személyes adatokat kell megadnia a megrendelőnek:

 • Kurzus (Osztályelső, Az igazi számológép, Matek Kapitány)
 • Egyéni vagy Páros csomag
 • Kupon kód
 • Fizetés online bankkártyával/ Fizetés átutalással
 • Évfolyam (6. osztály, 8. osztály, 6. és 8. osztály)
 • Online / Tantermi jegy
 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • Lakcím

A megrendelt szolgáltatást szintén a Barion online fizetési rendszerén keresztül lehet kiegyenlíteni.

Adatfeldolgozó:

 • Billingo Technologies Zrt. (Billingo számlázóprogram)
 • Könyvelési feladatokat ellátó alvállalkozó
 • Barion Payment Inc.
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (online számlázás)
 • Zoom Video Communications Inc.
 • Magyar Posta Zrt.

Amennyiben az érintett online tanfolyamra jelentkezik, a tanfolyam a Zoom felületén kerül megtartásra, így a résztvevőnek rendelkeznie kell Zoom felhasználó fiókkal. Az Adatkezelő ebben az esetben is a regisztrációkor megadott email címre fogja küldeni a tanfolyam Zoom meghívóját.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A számla kiállítása esetén az adatkezelés jogalapja a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja- jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számviteli dokumentumokat a a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

A Zoom adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://explore.zoom.us/en/privacy/

Rapid Érettségi

Az Adatkezelő a weboldalán lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők előregisztráljanak az Érettségi Fesztivál jelentkezésére és kedvezményes kuponkódot kapjanak.

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név
 • email cím
 • telefonszám

Az adatkezelés célja: előregisztrálás és kuponkedvezmény biztosítása az Adatkezelő Érettségi Fesztivál programjára.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatok az Érettségi Fesztivál megrendezését követően törlésre kerülnek.

A weboldalon megjelenített referenciákkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a weboldalán beszámol elégedett ügyfeleiről, mint referenciákról, az érintett kifejezett, önkéntes és befolyástól mentes hozzájárulásával. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a honlapon megjelentetett személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára, valamint az egyes referenciák megjelenítése.

 Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • fénykép
 • vélemény

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adott tartalomnak az Adatkezelő weboldaláról történő törléséig.

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 

Meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A felügyeleti hatóságnak történt bejelentést az e rendeletben meghatározott feladataival és hatásköreivel összhangban történő beavatkozását eredményezheti.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

A bejelentésben legalább:

a)

 ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 

b)

 közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 

c)

 ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 

d)

 ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

Az érintett tájékoztatásának kötelezettsége a GDPR 34. cikke szerint

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

b)

 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 

c)

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.

Az érintettet megillető jogok a GDPR szerint:

Az adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelőn keresztül:

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

-élhet az adathordozhatóság jogával

– az adatkezelés korlátozását kérheti.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelőnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy – milyen célból kezeli, – mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról), – mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), – milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, – a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, – harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, – az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, – jogorvoslati lehetőségeiről. A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a munkáltató, mint adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben az adatkezelő a törvényi felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor az adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az érintettet értesíti.

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak:

– az érintett hozzájárulásával,

 – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 – más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

– az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben az adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt, abban az esetben a társaság képviselőjét keresni a panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül. Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest. Pf. 9.)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Amennyiben az Adatkezelő Facebook vagy Instagram oldalával kapcsolatban tapasztalja, hogy megsértették az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítették valamely kérelmét, személyes adatait a Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) kezeli. Emiatt az ügyben eljárni az ír adatvédelmi hatóság jogosult, így panaszával az ír Data Protection Commission –hoz (21 Fitzwilliam Square, South
Dublin 2, D02 RD28, Ireland) forduljon.

Scroll to Top